מדיניות משלוחים והחזרות

משלוחים וזמני אספקה

 1. בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח, אלא אם ציין אחרת. בעת ההזמנה יוכל הרוכש לבחור באחת ממספר דרכי משלוח. המשלוחים יבוצעו ע”י דואר ישראל ו/או ע”י חברת הפצה ו/או ע”י חברת שליחויות ובאחריותם.
 2. מובהר כי שירותי השליחות מתבצעים בידי דואר ישראל או חברות שליחות אחרות על פי תנאיהם. החברה אינה אחראית לכל איחור, עיכוב או נזק באספקת מוצר או לאי-אספקתו של מוצר, שנגרמו בשל חברת הדואר או חברות שליחויות לפי העניין.
 3. אזורי המשלוח של החברה יהיו בהתאם לאזורי המשלוח של דואר ישראל ו/או ע”י חברת הפצה ו/או ע”י חברת שליחויות. 
 4. זמני קבלת המשלוח יהיו תלויים בדרך המשלוח שבחר הלקוח.
 1. החברה תפעל על מנת לספק את המוצרים שהוזמנו על פי התנאים ודמי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. במועד עדכון תקנון זה זמן אספקת המוצרים מרגע הזמנתם באתר הינו בתוך 7 ימי עסקים לכל היותר. מובהר כי מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (היינו, בספירת הימים לא יספרו ימי ו’-ש’, ערבי חג וחג) וכן, כי המועד לתחילת ספירת ימי העסקים יהא במועד קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. לתשומת לב המשתמש, הזמנה שבוצעה באתר שלא ביום עסקים או ביום עסקים, לאחר השעה 14:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.
 2. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.
 3. בהזמנה לכתובת מחוץ לישראל, עלות המשלוח לחו״ל על פי תעריף משתנה שיצוין בדף המוצר. במקרה של משלוח מחוץ למדינת ישראל, אספקה עד 30 יום, ייתכן ויחולו עיכובים מסיבות שאינן תלויות בחברה.
 1. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת מוצרים ו/או שירותים ו/או כל מוצר או שירות במסגרת האתר במקרים הבאים:  כוח עליון, לרבות כל תרחיש אפשרי בקשר עם מגפת הקורונה באופן ישיר ו/או עקיף, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים, סגר במדינה (בשל נגיף, לחימה או מכל סיבה אחרת), או כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
 2. איסוף עצמי (ללא תשלום) של הקופסאות יתאפשר בתיאום מראש בימים שיקבעו לכך מאזור המרכז.

החזרת מוצרים, ביטול הזמנה, שינוי הזמנה וכוח עליון

 1. הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלתה, וזאת בכפוף להחזרת המוצרים באריזתם המקורית, ובלבד שזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בה שימוש.
 2. במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, על פי חוק הגנת הצרכן , זכאית החברה לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 8% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהחברה ע”י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש. כמו כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר הועברה לחברת משלוח חיצונית, תהא החברה רשאית לגבות מהרוכש את דמי המשלוח החלים לפי העניין.
 3. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו רוכש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.
 4. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר לרוכש, ולא יהיו לו כל טענה או תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.
 5. ככל שנעשתה עסקה באתר בכרטיס אשראי על ידי לקוח ונתגלה על ידי החברה כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו מהחברה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את הלקוח גם בתשלום שנגבה ממנה.
 6. יודגש, כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות אך לא רק תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, וכן בכפוף למדיניות החברה, כפי שתקבע מעת לעת.
 7. על אף האמור לעיל, בתקנון זה, בכל מקרה של כוח עליון לרבות מלחמה, רעידת אדמה ו/או במקרה של מגפה (קורונה) או כל אירוע שנכפה על החברה, יידחה מועד ביצוע החיוב על ידי החברה, לרבות מועד ביצוע המשלוח או החזר או כל מועד אחר בו התחייבה החברה כלפיי הלקוח.