תקנון ותנאי שימוש

כללי

 1. האתר www.libbys.co.il  האתר, הוא אתר און-ליין (להלן: “החברה”) המאפשר רכישה מקוונת של מוצרים שונים. הרכישה באתר תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן-“תנאי השימוש”)
 2. כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: “קונה/לקוחה“) מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעלי החברה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה, כל פעולה, לרבות רכישת מוצרי החברה וכל המופיע בחברה בתשלום
 3. האתר והחברה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ”י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לקונה לא יהיו כל טענות כלפי האתר ו/או החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 4. בהרשמה לקבלת ניוזלטר, הנרשם נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני או הודעת טקסט מהאתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 ובכפוף אליהם. הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני והודעת טקסט מהאתר, ע”י שליחת הודעה “הסר” ל:  תוך ציון שמו ופרטיו.
 5. בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות לטלפון  051-5017383 או במייל ל-l[email protected]

תנאי שימוש

 1. רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף – בכפוף לאישור העסקה ע”י הגורם הסולק.
 2. הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:  – ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש;  המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

פרטי הרוכש

 1. בעת רכישה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, מס’ טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ואופן התשלום. המשתמש יידרש למלא שם מלא, כתובת מלאה בה ניתן להשיג את המשתמש וטלפון ו/או כתובת מייל, וכן כל נתון שייראה לחברה כנדרש, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי משתמש אשר לא ימלא את פרטיו המדויקים והמלאים כאמור, לא יוכל לקבל את המוצר שהזמין.
 2. כמו כן, ניתן להירשם באתר באמצעות הזנת שם ושם משפחה, מס’ טלפון, אימייל, ותאריך יום-הולדת, ולקבל בשל כך הטבות שונות בנוגע למוצרים ושירותים שונים של החברה, אשר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללקוח שנרשם לאתר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בנוגע לשינוי בתנאי המועדון אשר הינו לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפיי החברה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לכך.
 3. בעת רכישה, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני או הודעת טקסט מהאתר לפי חוק התקשורת. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני והודעת טקסט מהאתר, ע”י שליחת הודעה “הסר” ל:  תוך ציון שמו ופרטיו.

 מוצרי החברה ודרכי תשלום  

 1. מוצרים שונים, בהתאם למוצרים שהחברה תפרסם באתר מעת לעת, אשר יופיעו באתר ויוצעו למכירה במחיר אשר נקבע להנחת דעתה של החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית לפרסם כל מוצר ולתמחר אותו כראות עיניה, והלקוח מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בנוגע למחירי המוצרים המוצעים על ידי החברה.
 2. ברכישת מוצר באתר מהחנות המקוונת חיוב האשראי יבוצע באופן מיידי עם ביצוע ההזמנה באתר.
 3. חשבונית תשלח כנגד התשלום בפועל. 
 4. פנייה למדוורים תיעשה על ידי החברה על ידי דואר או דואר אלקטרוני או מסרון (SMS) או בכל אמצעי תקשורת מקוון אחר.
 5. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 6. כל תהליך התשלום מבוצע דרך חברת האשראי ואבטחת נתוני כרטיס האשראי הינה באחריותה, וללקוחות האתר/ מנויים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך כלפיי החברה ו/או מי מטעמה.
 7. לקוח שרוצה לשלם בדרך שאינה כרטיס אשראי – יש ליצור קשר במייל:
 8. [email protected]  או בטלפון 051-5017383

אחריות

 1. פרטיהם האישיים של המשתמש ו/או הרוכש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו ע”י החברה.
 2. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לגורם אחר, למעט אם גורם מוסמך ידרוש אותם באופן חוקי.
 3. החברה אינה מקבלת את פרטי כרטיס האשראי מחברת האשראי ולכן אינה אחראית על שמירתם.
 4. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 5. האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות על מנת  לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, לצורכי אבטחת מידע ולצרכים שוטפים שונים אחרים.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. כל מחלוקת משפטית מכל מין וסוג בין רוכש ו/או משתמש באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגייה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בהתאם לדיני מדינת ישראל, בבתי המשפט בעיר תל-אביב – יפו בלבד, שלהם נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.

תנאים נוספים

 1. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה.
 2. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.
 3. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 4. השם Libby’s  וכן שם המתחם (www.libbys.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 5. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
 7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו’ב, לכל מטרה אחרת.
 9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.